Friday, October 1, 2021

किंचित थबकून जातो, 

तू दिसली होतीस तेथे,

अस्पष्ट आठवण मग एक,

 खोल खोल मज नेते... 


आठवांना तुझ्या ह्या, 

काळ वेळ नसतो का?

विसरलो म्हणता म्हणता,

कशी काय कधी ही येते..


न बघता तू गेली,

उडवत उडवत पदराला...

माझ्याच सारखे ते किती,

जीव घायाळ झाले होते...


#मोहा

No comments:

Post a Comment