Monday, June 20, 2022

ओले राहू दे

किनारे भिजलेले, ओले राहू दे

मन कोरडे, डोळे ओले राहू दे...


गळणारे छप्पर, शाकारून घेऊ,

दोघांतले उंबरे पण, ओले राहू दे...


तू लिहिलेले काही, आज सापडले,

ओघळ सुकले, अक्षर ते ओले राहू दे..


जातांना घेऊन जा तू मेघ परतावूनी,

निशाणीस रस्ते तितके ओले राहू दे..


मी येथून गेल्यावर, जाळ मला तू,

सरणावरती सरपण सारे ओले राहू दे..


#मोहा

1 comment: