Thursday, February 2, 2012

ओळख...तुझी नि माझी

तू आणि मी .. तसे ओळखीचेच.. नेहेमीचीच ओळख आपली..
रोज रोजचीच.. तीच ती.. इतरांनी घालून दिलेली..

पण तरी खरतर अनोळखी.. मनाच्या एका कोपर्यात..
नवीन ओळख करूयात का?
पावसात भिजत..

मस्त पैकी पावसात...
सगळं शरीर भिजत.. भिजवत..
आणि मन हि..
रोज-रोज च्या त्याच-त्यापणाला धुवून मस्त नवीनपण भरून घ्यायचं..

बाहेरच, जगानी दिलेलं.. मळकट रूप स्वच्छ धुवून टाकून.. पावसात..
नव्याने ओळख करुन घेऊयात का?

तू आणि मी..