Monday, August 5, 2019

माझा चेहेरा, माझे मुखवटे

दुनीये,मी विसरलो मी खरा दिसतो कसा.
तुझ्या चष्म्यातून पाहतो मी माझेच चेहरे...

दिसेना माझाच चेहेरा का मला आरश्यात?
चढवलेले सारे मुखवटे भासती आज खरे..

पाहतो अन शोधतो मी गाडलेल्या मला ईथे,
फास आवळाया लागले का तुझे हे पाहरे..

खोल असे गोंदले  प्राक्तनाला माझ्या कपाळी तू,
पण घे आज झुगारून चाललो मी तुझे सहारे...

#मोहा

No comments:

Post a Comment