Sunday, May 5, 2019

सांझवेळी...

Image credit: https://media.artgallery.nsw.gov.au/collection_images/8/81.2010.a-j%23g%23S.jpg

तू होतेस हळवी, अशी का सांझवेळी,
रंगात मावळतीच्या, गुंतते सांझवेळी...

कातर किनारे, ओथंबल्या घनाचे,
पदरास तुझ्या, बिलगतात सांझवेळी...

रंगतो... बदलतो, असा नभाचा पसारा,
जसा बोलका तुझा, चेहरा सांझवेळी...

मी राखून ठेवतो, सारा चांद रातीचा,
तू निवडून वेचते, बस चांदण्या सांझवेळी,

ठरलेल्या संकेतांची, वाट मी पहावी,
तू विझवून दीप सारे, विझतेस सांझवेळी...

उद्या उगवतीस, उगवशील तू नव्याने,
पण रोज हाय का, तू मावळतेस सांझवेळी?

#मोहा

No comments:

Post a Comment